Etter angrerettloven kan forbrukaren gå frå avtalen utan å oppgje nokon grunn innan 14 dagar etter at dei opplysningane som krevst med heimel i angrerettloven kapittel 3 er mottekne på rett måte. Utan omsyn til dette går fristen ut seinast 3 månader etter at avtalen blei inngått, eller 1 år dersom det ikkje er gjeve opplysning om angrerett. Melding om bruk av angreretten må gjevast til tenesteytaren innan fristen, og kan gjevast på kva måte som helst.Du kan bruke vedlagt skjema, som skal vere utfylt av tenesteytaren som. Fristen blir rekna for halden dersom meldinga er sendt før fristen går ut, og du bør syte for at dette kan dokumenterast.